หน้าแรก / ข่าวมหาวิทยาลัย / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

17 มิถุนายน 2554

กองทุนศิษย์ครูช่างรุ่น TE-9 : จำนวนเงินรวม 1,021,000 บาท

กองทุนศิษย์ครูช่างรุ่น TE-9 : จำนวนเงินรวม 1,021,000 บาท Update!!!

ณ วันที่ 15 มกราคม 2558 กองทุนศิษย์ครูช่างรุ่น TE-9 มียอดเงินรวม 1,021,000 บาท

รายชื่อผู้ร่วมก่อตั้ง

1. นายปรีชา นันท์นฤมิตร จำนวนเงิน 100,000 บาท

2. นายธวัชชัย ฤทธิ์ศิริรินทร์ จำนวนเงิน 100,000 บาท

3. นายชาญวิทย์ ครูแก้ว จำนวนเงิน 100,000 บาท

4. นายสุพจน์ ตรัยรัตนพงษ์ จำนวนเงิน 100,000 บาท

5. นายกิจสมิชฌน์ รัตนศิริทรัพย์ จำนวนเงิน 100,000 บาท

6. นายสมภพ สประสงค์ จำนวนเงิน 100,000 บาท

7. นายสมชาย โรจน์โสภากุล จำนวนเงิน 100,000 บาท

8. นายประพัฒน์ ชมจิตต์ จำนวนเงิน 100,000 บาท

9. นายวิศิษฐ ฐิติรุ่งเรือง

10. นายเอกมล รงค์ศิริกุล

11. นายสุเทพ จังหวัด

12. นายอดุลย์ พิพัฒษ์ชาติวงค์

13. นายวิชิน ฤทธิ์ยิ่งยง

14. นายทวี ศรีมหายันต์

15. นายประสงค์ ปคัลธวงค์

16. นายสุทธิชัย ศรีมณีชัย

17. นายวิทวัส แก้วจีน

18. นายสุรศักดิ์ เดชณรงค์

19. นายวิชิต ............... รวมเงินทั้งหมด 1,021,000 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

กองทุนศิษย์ครูช่างรุ่น TE-9 : จำนวนเงินรวม 1,021,000 บาท

กลับหน้าข่าวหลัก