หน้าแรก / ข่าวมหาวิทยาลัย / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

21 เมษายน 2559

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558

ขอเรียนเชิญสมาชิก ศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

ร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558


สมาคมศิษย์ศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558

 

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น. 

ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการและประลองรวม (อาคาร 44)

ชั้น 8 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

  วาระที่ 1   เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ

  วาระที่ 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557

  วาระที่ 3  เรื่อง แถลงผลงานและกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2558

  วาระที่ 4 เรื่อง รับรองงบดุล รายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2557 และปี 2558

  วาระที่ 5  เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี

  วาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

 

จึงเรียนมาเพื่อขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 ตามวันและเวลาดังกล่าว 

กรุณายืนยันการเข้าร่วมประชุม (ภายในวันที่ 28 เมษายน 2559)

ที่คุณรัตนาภรณ์ ใจเจริญ โทร. 086-072-7700

E-mail : rattanaporn.j@fte.kmutnb.ac.th

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558

กลับหน้าข่าวหลัก