เพื่อระลึกถึงพระคุณของคณาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ที่ได้บ่มเพาะความรู้จนพวกเราได้เติบใหญ่มาถึงทุกวันนี้ สมาคมศิษย์เก่าขอสืบทอดเจตนารมย์ในการช่วยเหลือ
สาธารณประโยชน์ด้านการศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคณะให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม
อย่างต่อเนื่องสืบต่อไป