หน้าแรก / ติดต่อสมาคม

 

สมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เลขที่ 1518 ถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทร 0 2913 2500 ต่อ 3230 หรือ 086 072 7700
e-mail: fte_kmutnb@hotmail.com