(* มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ ประจำหลักสูตร) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล (tm.kmutnb.ac.th)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)

Master of Science in Technical Education (M.S.Tech.Ed.)

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

Mechanical Engineering Education
 
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า (te.kmutnb.ac.th)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)

Master of Science in Technical Education (M.S.Tech.Ed.)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

Electrical Engineering Education
 
ภาควิชาครุศาสตร์โยธา (ttc.fte.kmutnb.ac.th)

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

Master of Engineering (M.Eng.)

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556)

Civil Engineering and Education
 
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ced.kmutnb.ac.th)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)

Master of Science in Technical Education (M.S.Tech.Ed.)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

Computer Education
 
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี (met.fte.kmutnb.ac.th)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)

Master of Science in Technical Education (M.S.Tech.Ed.)

สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

Technical Education Technology
 
ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา (tem.fte.kmutnb.ac.th)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)

Master of Science in Technical Education (M.S.Tech.Ed.)

สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

Vocational and Technical Education Management

หลักสูตรกลาง

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

Master of Science (M.Sc.)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)

Information and Communication Technology for Education
 
สาขาวิชาการสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559)

Vocational and Technical Educational Pedagogy