ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า (te.kmutbn.ac.th)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557)

Electrical and Energy Engineering