(* มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ ประจำหลักสูตร) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ภาควิชาเครุศาสตร์ครื่องกล (tm.kmutnb.ac.th)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

Doctor of Philosophy (Ph.D.)

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)

Mechanical Engineering Education
 
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า (te.kmutnb.ac.th)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

Doctor of Philosophy (Ph.D.)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

Electrical Engineering Education
 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)

Electrical And Energy Engineering
 
ภาควิชาครุศาสตร์โยธา (ttc.fte.kmutnb.ac.th)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

Doctor of Philosophy (Ph.D.)

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

Civil Engineering and Education
 
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ced.kmutnb.ac.th)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

Doctor of Philosophy (Ph.D.)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

Computer Education
 
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ (met.fte.kmutnb.ac.th)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

Doctor of Philosophy (Ph.D.)

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)

Digital Technology for Technical Education
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา เพื่อการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
Information and Communication Technology for Education

 
ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา (tem.fte.kmutnb.ac.th)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

Doctor of Philosophy (Ph.D.)

สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

Vocation and Technical Education Management