(* มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ ประจำหลักสูตร) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล (tm.kmutnb.ac.th)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)

Bachelor of Science in Technical Education (B.S.Tech.Ed.)

 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 4ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

Mechanical Engineering

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน สำหรับผู้จบ ปวส.)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

Mechanical Engineering

ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 ฉบับที่ 7

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตร 4ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

Mechatronics Engineering
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562 ฉบับที่ 12
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (เทียบโอน สำหรับผู้จบ ปวส.)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

Mechatronics Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรเทียบโอน) สำหรับผู้ผ่านหลักสูตรอบรมการพัฒนาครูช่างเทคนิคขั้นสูงตามมาตรฐาน
มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรฝึกอบรมเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัยรับรอง สำหรับผู้จบ ปวส.(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

Mechatronics Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (หลักสูตร 4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)

Production and Industrial Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
(เทียบโอน สำหรับผู้จบ ปวส.)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)

Production and Industrial Engineering
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า (te.kmutnb.ac.th)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

Bachelor of Engineering (B.Eng.)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)

Electrical Engineering and Education
 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)

Bachelor of Science in Technical Education (B.S.Tech.Ed.)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร 4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

Electrical Engineering
 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน สำหรับผู้จบ ปวส.)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

Electrical Engineering
 
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ced.kmutnb.ac.th)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)

Bachelor of Science in Technical Education (B.S.Tech.Ed.)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 4 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง 2564

Computer Technology
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน สำหรับผู้จบ ปวส.)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

Computer Technology