คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ 11032
ด้านการเรียนการสอน
แนวทางการประเมิน ELO ของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ
แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรอย่างมืออาชีพ (ใบ กว. และ ใบ กค.)
เงื่อนไขการเรียนรู้ สำหรับครูช่างอุตสาหกรรม
การฝึกอาชีพ ช่างเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การวิเคราะห์และจัดทำ CLO ให้สัมพันธ์กับ ELO ในหลักสูตร
การผลิตสื่อการสอนด้วยตนเองในยุคดิจิทัล 4.0
การฝึกสอนภาคสนาม
เทคนิคการใช้ล้อพิมพ์ลาย
การฝึกสอนอย่าง มจพ.
เทคนิคการจัดทำ มคอ.3
เทคนิคการจัดทำ มคอ.5
เทคนิคการจัดทำ มคอ.7
เทคนิคการสอนวิชาปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ
ประสบการณ์การสอนแบบธรรมดา
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน
การสร้างเอกสารประกอบการสอน ( PowerPoint PDF)
ยุทธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค (Didactic for TechED)
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชา (Course Development)
เทคนิคการสอนแบบ MIAP ให้ประสบความสำเร็จ
การสอนแบบ ถาม – ตอบ (Questioning)
ด้านการวิจัย
กลเม็ด เคล็ดลับ พิชิตทุนวิจัยภายนอก
วิจัยอย่างไรให้ได้ ศ.
การวิจัยเพื่อตอบสนองกับความต้องการของภาคเอกชน
ประสบการณ์การทำวิจัยร่วมกับต่างประเทศ
เทคนิคการวิจัยด้วยวิธี ZOPP
การเขียนบทความวิจัยที่ดีเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
การทำวิจัยการใช้เอกสารประกอบการสอน (PowerPoint PDF)
Slide การเขียนบทความวิจัยที่มีคุณภาพ
การเขียนบทความวิจัยที่ดี เพื่อการเผยแพร่
Slide How to write a scientific paper
Research Methodology
ด้านการบริการวิชาการ
-
ด้านการบริหารจัดการ
การจัดทำใบรายงาน 01
การจัดทำใบรายงาน 02
การจัดทำใบรายงาน 03
แนวปฏิบัติที่ดีในการเบิกจ่ายเงิน
ประสบการณ์การบริหารจัดการสำนักงานคณบดี