ข่าวสมัครงาน

14 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตน.อาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า


 1. ตำแหน่งเลขที่  433    -นายดนัย   ต.รุ่งเรือง-

2. ตำแหน่งเลขที่  439    -ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก-

                                   3. ตำแหน่งเลขที่  1415  -ไม่มีผู้สมัคร-


ให้ผู้มีสิทธิบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งดังกล่าวรายงานตัว

ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ภายในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

หากผู้มีสิทธิบรรจุ ไม่มารายงานตัวตามวันดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตน.อาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

กลับหน้าข่าวหลัก