ข่าวกิจกรรมคณะ

2 กุมภาพันธ์ 2561

ต้อนรับ Hankyong National University (Joint Workshop)

Hankyong National University (HKNU) สาธารณรัฐเกาหลี เข้าเยี่ยมชมและทัศนศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกูล ที่ปรึกษาคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชัญญา โปษยะนันทน์  รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ และดร.สรเดช ครุฑจ้อน อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา Hankyong National University (HKNU) สาธารณรัฐเกาหลี จากโครงการ  “International Academic Cooperation Program” ได้เข้าทัศนศึกษาและเยี่ยมชมสื่อการเรียนการสอน ห้องปฎิบัติการ ห้องเรียนของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พร้อมทั้งนำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาและคณาจารย์ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางด้านการเรียนการสอนระหว่างทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ณ ห้อง216-217 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561

ต้อนรับ Hankyong National University (Joint Workshop)

กลับหน้าข่าวหลัก