ข่าวประชาสัมพันธ์

22 มกราคม 2561

ประกาศรับสมัคร ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ประกาศกำหนดการ และรับสมัคร 

ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา มาตรฐาน  ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

------------------------------------------------

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

 ให้ดาวน์โหลด เอกสารใบสมัคร และใบรายงานตัว พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

 โดยให้ไปส่งหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง

ตามสถานที่ และวัน เวลา ดังนี้

วันจันทร์ - ศุกร์     เวลา 09.00 - 16.00 น.

วันเสาร์              เวลา 10.00 - 14.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ณ งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น อาคาร 52 มจพ.

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 555 2000 ต่อ 3272, 3276 และ 3274

ประกาศรายชื่อผู้สมัครอบรม วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่เว็บไซต์คณะ www.fte.kmutnb.ac.th 

ผู้สมัครโปรดศึกษารายละเอียดการดำเนินการฝึกอบรมให้เข้าใจก่อนการตัดสินใจสมัคร 

 

(การฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นครั้งสุดท้าย)

 

***หมายเหตุ : มาตรฐานที่ 2 ไม่เปิดรับสมัครเพิ่มเติมแล้ว

สามารถตรวจสอบจำนวนและรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์อบรมได้ที่นี้ !!!

ประกาศรับสมัคร ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม

กลับหน้าข่าวหลัก