ข่าวสมัครงาน

7 ตุลาคม 2564

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีฯ

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 515 

  สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้แก่

 

-นางสาวนุชชฎา  เกาะไพศาลสุขวัฒนา-


ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานได้ที่สำนักงานคณบดี

ชั้น 1 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 

 ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์


ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีฯ

กลับหน้าข่าวหลัก