ข่าวกิจกรรมคณะ

17 กันยายน 2564

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการกับ สถาบันพัฒนาบุคลากร (AMA)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการกับ

 สถาบันพัฒนาบุคลากร  สาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ (AMA) 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

 

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร และผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการกับ สถาบันพัฒนาบุคลากร สาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ (AMA) กรมพัฒนาฝีมือแรงงานนำโดย ผู้อำนวยการ พรพจน์ คงสงค์   และคณะ  ได้มีการหารือเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นไปตามมาตรฐานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  อาทิเช่น ครูฝึกในสถานประกอบการ  การออกแบบชิ้นส่วนทางกลสำหรับระบบอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์   ระบบฝังตัวและ IOT และการพัฒนาเวปสำหรับใช้งานในระบบอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์  ผลจากการหาความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้จะนำไปสู่การทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และจะมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการตามมาตรฐานของกระทรวงแรงงานเป็นหลักสูตรแรกที่จะเริ่มดำเนินงานในเดือนตุลาคม 2564 นี้  ภายใต้การดำเนินโครงการของศูนย์บูรณาการวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ซึ่งเป็นหน่วยงานบริการวิชาการและจัดฝึกอบรมของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  รวมทั้งจะขยายผลจัดหลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ ในอนาคตต่อไป

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการกับ สถาบันพัฒนาบุคลากร (AMA)

กลับหน้าข่าวหลัก