ข่าวสมัครงาน

8 กันยายน 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พษ 632

ายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ได้แก่

                                 1.  นายทศพล   ราชนิยม

                                 2.  นางสาวโมทนา  ม่วงเตี้ย

                                 3.  นายปุรเชษฐ์   เขมา

                                 4.  นางสาวอรณิชา  ตั้งสุวรรณ       

กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet

***ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564

เวลา 15.00 น. ที่ www.fte.kmutnb.ac.th

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พษ 632

กลับหน้าข่าวหลัก