ข่าวกิจกรรมคณะ

25 กุมภาพันธ์ 2564

ประชุมและลงนามทำสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2564

ประชุมและลงนามทำสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2564


           รศ.ดร. ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมกับบุคลากรที่ได้รับทุน ในการประชุมและลงนามทำสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2564 ทุนสนับสนุนวิจัยของคณะมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนการวิจัยของบุคลากรและนักศึกษาของคณะ อันเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและพัฒนางานด้านวิชาการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคณะ  ณ ห้องประชุม 208 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00 น.

ประชุมและลงนามทำสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2564

กลับหน้าข่าวหลัก