ข่าวการศึกษา

8 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ " โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี " 2564

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์
(ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียม)

การเข้าเป็นนักศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

“ โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี  

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 

สำหรับผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

และวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

 

  ตรวจสอบรายชื่อผู้ชำระเงิน รายละเอียดตามเอกสารแนบ  *Click* 

   และให้ติดตามประกาศกำหนดการรายละเอียดการเข้ารับเป็นนักศึกษาใหม่

ในวันที่ 1 เมษายน 2564 ทาง www.fte.kmutnb.ac.th เท่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ " โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี " 2564

กลับหน้าข่าวหลัก