ข่าวสมัครงาน

21 สิงหาคม 2564

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 521 ภาควิชาครุศาสตร์โยธา

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

 ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 521 

สังกัดภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้แก่


- นายศิริพัฒน์  มณีแก้ว -


ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานได้ที่สำนักงานคณบดี

ชั้น 1 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 

 ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์

                          

 

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 521 ภาควิชาครุศาสตร์โยธา

กลับหน้าข่าวหลัก