ข่าวการศึกษา

5 กรกฎาคม 2564

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก รอบที่ 4 โครงการรับตรง 2564 (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษา 

และรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษา

และรายละเอียดที่ต้องปฎิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

รอบที่ 4 โครงการรับตรง สำหรับนักศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ประจำปีการศึกษา 2564

- ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี *Click* 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์- TE-Elec

- ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน *Click* 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์- TTE-Elec

 

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศ ดำเนินการตามวัน และเวลาที่ระบุไว้ในประกาศ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติที่ Email:rattanaporn.j@fte.kmutnb.ac.th  

Facebook:  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. Faculty of Technical Education

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก รอบที่ 4 โครงการรับตรง 2564 (เพิ่มเติม)

กลับหน้าข่าวหลัก