ข่าวการศึกษา

12 พฤษภาคม 2564

รายชื่อผู้สอบผ่านโครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี วุฒิ ปวช. และ ปวส. 2564 รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษา 

และรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ 

 รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรง
เพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประจำปีการศึกษา 2564 

 

 

 - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี *Click*

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล – TM

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ – TP

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ – TT

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) - TE-Pow.

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) - TEE-Pow.

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม (หลักสูตร ปี) - TEE-Elec.

 


 - ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน *Click*

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล - TTM

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ - TTP

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ - TTT

 

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศ ดำเนินการตามวัน และเวลาที่ระบุไว้ในประกาศ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Email:rattanaporn.j@fte.kmutnb.ac.th  

Facebook:  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. Faculty of Technical Education

รายชื่อผู้สอบผ่านโครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี วุฒิ ปวช. และ ปวส. 2564 รอบที่ 2

กลับหน้าข่าวหลัก