ข่าวการศึกษา

3 พฤษภาคม 2564

กำหนดการสอบสัมภาษณ์โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี วุฒิ ปวช. และ ปวส. 2564

 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีรายชื่อเพื่อเข้าศึกษาต่อ

ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รอบที่ 2

โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ประจำปีการศึกษา  2564


- ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี *Click*

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล – TM

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ – TT

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) - TE-Pow.

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) - TEE-Pow.

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม (หลักสูตร ปี) - TEE-Elec.


 - ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน *Click*

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล - TTM–T

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ - TTP–R 

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ - TTT-T

 

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศ ดำเนินการตามวัน และเวลาที่ระบุไว้ในประกาศ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Email:rattanaporn.j@fte.kmutnb.ac.th 

 

 

 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี วุฒิ ปวช. และ ปวส. 2564

กลับหน้าข่าวหลัก