ข่าวการศึกษา

27 เมษายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษา โครงการรับตรงสอบข้อเขียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2564

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษา 

และรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ 

“ โครงการรับตรงสอบข้อเขียน  

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.  

 ประจำปีการศึกษา 2564 

 

 - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี *Click*

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล – TM

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ – TP

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ – TT

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) - TE-Pow.

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) - TE-Elec.

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) - TEE-Pow.

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม (หลักสูตร 5 ปี) - TEE-Elec.

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) – CEE

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ – CED


 - ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน *Click*

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล - TTM–T

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ - TTP–R 

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ - TTT-T

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม) - TTE-Pow.-T

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) - TTE-Elec.-T

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ - TCT-R 

 

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศ ดำเนินการตามวัน และเวลาที่ระบุไว้ในประกาศ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Email:rattanaporn.j@fte.kmutnb.ac.th  

Facebook:  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. Faculty of Technical Education

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษา โครงการรับตรงสอบข้อเขียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2564

กลับหน้าข่าวหลัก