ข่าวทุน/วิจัย

22 เมษายน 2564

ประกาศ มจพ. เรื่อง การรับสมัครทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่

เพื่อโปรดทราบประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การรับสมัครทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ฉบับประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ มจพ. เรื่อง การรับสมัครทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่

กลับหน้าข่าวหลัก