ข่าวทุน/วิจัย

22 เมษายน 2564

ประกาศ มจพ. เรื่อง การรับสมัครทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ.

เพื่อโปรดทราบประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การรับสมัครทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. ฉบับประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ มจพ. เรื่อง การรับสมัครทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ.

กลับหน้าข่าวหลัก