ข่าวทุน/วิจัย

22 เมษายน 2564

ประกาศ มจพ. เรื่อง การจัดพิมพ์และ การจัดสรรเงินรายได้ฯ

เพื่อโปรดทราบประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การจัดพิมพ์และการจัดสรรเงินรายได้จากการจำหน่ายหนังสือหรือตำราเรียนตามโครงการส่งเสริมการพิมพ์หนังสือหรือ
ตำราเรียนสำหรับจำหน่ายให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับประกาศ
ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ มจพ. เรื่อง การจัดพิมพ์และ การจัดสรรเงินรายได้ฯ

กลับหน้าข่าวหลัก