ข่าวทุน/วิจัย

7 เมษายน 2564

(สป.อว.) ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปี 2564

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาประจำปี 2564 ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.edf.moe.go.th
ส่งที่งานบริการวิชาการและวิจัย ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

(สป.อว.) ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปี 2564

กลับหน้าข่าวหลัก