ข่าวการศึกษา

19 เมษายน 2564

ประกาศเรื่อง แนวทางการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563

ประกาศเรื่อง แนวทางการสอบปลายภาค

ภาคการศึกษาที่ 2/2563

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

โดยเลื่อนวันสอบปลายภาคออกไปอีก 1 สัปดาห์
(ตามเวลาเดิม ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบปลายภาคเป็นการสอบออนไลน์
รายละเอียดตารางสอบตาม แต่ละภาควิชา ดังนี้

1. ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

2. ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

3. ภาควิชาครุศาสตร์โยธา  (UpDate) 

 

4. ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 

Facebook:  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. Faculty of Technical Education

Facebook:  งานบริการการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

ประกาศเรื่อง แนวทางการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563

กลับหน้าข่าวหลัก