ข่าวการศึกษา

31 มีนาคม 2564

กำหนดการ และรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปี 2564

ประกาศกำหนดการ และรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติ

ในการเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 ประจำปีการศึกษา 2564

 

 

โดยขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์

ทั้ง 3 โครงการ ปฏิบัติตามประกาศ ดังนี้

 

 

1. โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

2. โครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 
สำหรับผู้มีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

3. โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม/นวัตกรรม
หรือสิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โทรศัพท์ 2555 2000  ต่อ 3272, 3226 

Facebook:  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. Faculty of Technical Education

กำหนดการ และรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปี 2564

กลับหน้าข่าวหลัก