ข่าวการศึกษา

22 มีนาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์นักศึกษาใหม่ ปี 2564

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์

(ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียม) 

การเข้าเป็นนักศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 

จำนวน 3 โครงการ ดังนี้
 

1. โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

2. โครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 
สำหรับผู้มีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

3. โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม/นวัตกรรม
หรือสิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์

 

  ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศ ติดตามประกาศกำหนดการ
รายละเอียดการเข้ารับเป็นนักศึกษาใหม่

ในวันที่ 1 เมษายน 2564 ทาง www.fte.kmutnb.ac.th เท่านั้น

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โทรศัพท์ 2555 2000  ต่อ 3272, 3226 

Facebook:  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. Faculty of Technical Education

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์นักศึกษาใหม่ ปี 2564

กลับหน้าข่าวหลัก