ข่าวการศึกษา

12 มิถุนายน 2564

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก รอบที่ 4 โครงการรับตรง สำหรับนักศึกษา วุฒิ ม.6 ปี 2564

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษา 

และรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ รอบที่ 4

โครงการรับตรงสำหรับนักศึกษา

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

 

- ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี *Click* 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล – TM - ไม่มีผู้สอบผ่านการคัดเลือก -

- สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ - TP

 - สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ – TT

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง- TE-Pow

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์- TE-Elec

- ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี *Click* 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา - CEE

 

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศ ดำเนินการตามวัน และเวลาที่ระบุไว้ในประกาศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Email:rattanaporn.j@fte.kmutnb.ac.th  

Facebook:  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. Faculty of Technical Education  

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก รอบที่ 4 โครงการรับตรง สำหรับนักศึกษา วุฒิ ม.6 ปี 2564

กลับหน้าข่าวหลัก