ข่าวการศึกษา

11 มิถุนายน 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 4 โครงการรับตรง สำหรับนักศึกษา วุฒิ ม.6 ปี 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

รอบที่ 4 โครงการรับตรงสำหรับนักศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ประจำปีการศึกษา 2564

 

- ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี *Click* 

- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล – TM

- สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ - TP

 - สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ – TT

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง- TE-Pow.

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง- TE-Elec.

- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา - CEE

 

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศ ดำเนินการตามวัน และเวลาที่ระบุไว้ในประกาศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติที่ Email:rattanaporn.j@fte.kmutnb.ac.th  
Facebook:  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. Faculty of Technical Education 

 

 


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 4 โครงการรับตรง สำหรับนักศึกษา วุฒิ ม.6 ปี 2564

กลับหน้าข่าวหลัก