ข่าวการศึกษา

7 มิถุนายน 2564

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ TCAS รอบที่ 3 (ADMISSION) ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี 2564

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษา 

และรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่

โครงการรับตรงร่วมกัน TCAS รอบที่ 3 (ADMISSION)

ระดับปริญญาตรี 4 ปี / 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2564

 

โครงการ ADMISSION 1 / ADMISSION 2 (คลิก)

- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล – TM

- สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ – TT

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์- TE-Elec.

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) - TEE-Pow.

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม (หลักสูตร ปี) - TEE-Elec.

- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา - CEE

- สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ศึกษา - CED

 

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศ ดำเนินการตามวัน และเวลาที่ระบุไว้ในประกาศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Email:rattanaporn.j@fte.kmutnb.ac.th  

Facebook:  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. Faculty of Technical Education

 


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ TCAS รอบที่ 3 (ADMISSION) ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี 2564

กลับหน้าข่าวหลัก