ข่าวการศึกษา

7 มิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ นักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปี 2564

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์
(ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียม)

การเข้าเป็นนักศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

รายชื่อตามโครงการดังนี้

1. โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) (คลิก) 

2. โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O-NET เพื่อกระจายโอกาศสำหรับผู้เรียนดี (คลิก) 

3. โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT (คลิก) 

4. โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (คลิก) 

โดยขอให้นักศึกษาปฏิบัติตามรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติ
ในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา
2564  
(คลิก) 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 

Facebook:  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. Faculty of Technical Education

Facebook:  งานบริการการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ นักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปี 2564

กลับหน้าข่าวหลัก