ข่าวการศึกษา

1 มิถุนายน 2564

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติ

ในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่

 

ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประจำปีการศึกษา 2564


โดยเปลี่ยนจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ 

 สำหรับนักศึกษารอบ 1 และ  2 ทั้งหมด 8 โครงการ ดังนี้

1. โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี

2. โครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

3. โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม

4. โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)

5. โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O-NET เพื่อกระจายโอกาศสำหรับผู้เรียนดี

6. โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT

7. โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา

 

8. โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 

รายละเอียดประกาศ (คลิก) 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 

Facebook:  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. Faculty of Technical Education

Facebook:  งานบริการการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

 

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

กลับหน้าข่าวหลัก