ข่าวการศึกษา

17 พฤษภาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ วุฒิ ปวส. " โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)" 2564

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์
(ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียม)

การเข้าเป็นนักศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

“ โครงการรับตรง (สอบข้อขียน) ” 

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 

สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.  

 

  ตรวจสอบรายชื่อผู้ชำระเงิน รายละเอียดตามเอกสารแนบ  *Click* 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Email:rattanaporn.j@fte.kmutnb.ac.th  

 

Facebook:  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. Faculty of Technical Education

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ วุฒิ ปวส. " โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)" 2564

กลับหน้าข่าวหลัก