ข่าวสมัครงาน

13 พฤศจิกายน 2563

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตน.อาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้แก่

                                ตำแหน่งเลขที่ 396  - ผู้สมัครขาดคุณสมบัติ      

                                ตำแหน่งเลขที่ 401  - ไม่มีผู้สมัคร        

                                ตำแหน่งเลขที่ 413  - ไม่มีผู้สมัคร     

                                ตำแหน่งเลขที่ 414  - นายเกษมศิลป์  อ่อนทอง

                              ตำแหน่งเลขที่ 417  - นายมหเทพ  สุขแพทย์     

                  โดยให้มารายงานตัว ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ในวันเวลาราชการ

หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตน.อาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

กลับหน้าข่าวหลัก