ข่าวการศึกษา

14 มกราคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษา “ โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี ” 2563

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษา 

และรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ 

“ โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี  

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.  

 ประจำปีการศึกษา 2563

 

  ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศ ดำเนินการตามวัน และเวลาที่ระบุไว้ในประกาศ รายละเอียดตามเอกสารแนบ  *Click*

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โทรศัพท์  0 2586 9016  หรือ  0 2555 2000  ต่อ 3272, 3226 

 

Facebook:  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. Faculty of Technical Education

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษา “ โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี ” 2563

กลับหน้าข่าวหลัก