ข่าวประชาสัมพันธ์

1 กุมภาพันธ์ 2563

Thailand GreenMech Contest 2020 ภายใต้หัวข้อ Industry 4.0 “อุตสาหกรรมอัจฉริยะ 4.0”

Thailand GreenMech Contest 2020 

ภายใต้หัวข้อ Industry 4.0 “อุตสาหกรรมอัจฉริยะ 4.0”

 

​คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดงานการแข่งขัน การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานผ่านกิจกรรมการสร้างโครงงานด้านวิศวกรรมและพลังงานสะอาด สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

ขอเชิญนักเรียนที่สนใจ การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยี พื้นฐานวิศวกรรม และพลังงานสะอาด ประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะ และคณิตศาสตร์ หรือที่เรียกว่า STEAM การแข่งขันจะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีส่วนร่วมในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สร้างและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานผ่านกิจกรรมการสร้างโครงงาน โดยจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขัน เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพิ่มพูนทักษะพื้นฐานด้านวิศวกรรมและพลังงาน แก่เด็กและเยาวชน ได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดวิพากษ์ และคิดสร้างสรรค์ โดยเน้นงานด้านวิศวกรรมและพลังงานสะอาด ซึ่งเป็นทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็น ในศตวรรษที่ ๒๑

 

โดยทุกทีมที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

1. เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันระดับนานาชาติ World GreenMech Contest 2020

2. ประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกและครูที่ปรึกษา

3. ประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการคัดเลือกและครูที่ปรึกษา

Thailand GreenMech Contest 2020 ภายใต้หัวข้อ Industry 4.0 “อุตสาหกรรมอัจฉริยะ 4.0”

กลับหน้าข่าวหลัก