ข่าวสมัครงาน

15 สิงหาคม 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตน.อาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์โยธา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชาครุศาสตร์โยธา

ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

 

- นายเทพไท  ไชยทอง

- นางสาวหฤทัย  มาศโค้ง

                                     

สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562  เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 1 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

***ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562

เวลา 16.00 น. ที่ www.fte.kmutnb.ac.th

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตน.อาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์โยธา

กลับหน้าข่าวหลัก