ข่าวสมัครงาน

2 สิงหาคม 2562

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตน.อาจารยฺ์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา สังกัดภาคคอมพิวเตอร์ศึกษา

ตั้งแต่วันที่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562

ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันและเวลาราชการ

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตน.อาจารยฺ์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

กลับหน้าข่าวหลัก