ข่าวประชาสัมพันธ์

10 มีนาคม 2562

ประกาศ มจพ. เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมการจดทะเบียนสิทธิบัตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

เพื่อโปรดทราบประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมการจดทะเบียนสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ มจพ. เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมการจดทะเบียนสิทธิบัตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

กลับหน้าข่าวหลัก