ข่าวการศึกษา

26 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ การเข้าเป็นนักศึกษาโครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี 2562

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์(ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียม)

การเข้าเป็นนักศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประจาปีการศึกษา 2562


        ให้นักศึกษาปฏิบัติตาม ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเรื่อง ผลการสอบคัดเลือก

และรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ของแต่ละสาขาวิชา เท่านั้น !!!! ตามไฟล์แนบ (โดยสามารถดูรายละเอียดที่ถือปฏิบัติได้ในไฟล์แนบด้วยการกดที่ชื่อสาขาวิชาที่ตนเองมีชื่อได้เลย)

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ การเข้าเป็นนักศึกษาโครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี 2562

กลับหน้าข่าวหลัก