ที่ตั้ง :

อาคาร 52 และอาคาร 44
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
โทร. 0-2555-2000 ต่อ 3273, 3271, 3272, 3221 
โทรสาร. 0-2587-6287,0-2585-7360
e-mail : TechEd@fte.kmutnb.ac.th