ปี พ.ศ. 2512 - เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาไฟฟ้า

    ปี พ.ศ. 2517 - เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล

    ปี พ.ศ. 2519 - เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า

    ปี พ.ศ. 2521 - ปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาไฟฟ้า

                        เป็นหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

    ปี พ.ศ. 2523 - เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

                      - เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

    ปี พ.ศ. 2529 - เปิดสอนโครงการพัฒนาครูประจำการ เพื่อยกระดับครูช่างอุตสาหกรรม ที่มีวุฒิ ปว.ส. สังกัดกรมอาชีวศึกษา

                        ให้ศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิศวกรรมโยธา

                        ด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบกึ่งทางไกล

    ปี พ.ศ. 2530 - เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

    ปี พ.ศ. 2532 - เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาโยธา

    ปี พ.ศ. 2534 - เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

                       - เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

    ปี พ.ศ. 2539 - เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม

                      - เปิดสอนหลักศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (ภาควิชาภาษาอังกฤษ)

         

 <<ย้อนกลับ    อ่านต่อ>>